POLÍTICA DE PRIVACITAT

Desde Yuan Shen mantenim el nostre compromís en la privadesa de les teves dades, garantim el compliment normatiu i protegim els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.


CONDICIONS LEGALS I DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), t’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web www.yuanshen.cat seran tractades per l’entitat:

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE

Yuan Shen Centre per al desenvolupament de l’Ésser humà
Adreça postal: carrer Oviedo, 5 – 17005 Girona
Telèfon: 654605710
Adreça de correu electrònic: info@yuanshen.cat

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

Des de Yuan Shen, podem tractar les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

I – Tramitar la facturació i el cobrament dels serveis i activitats (classes, tallers, cursos, sessions individuals i personalitzades…) proporcionats per Yuan Shen.

II – Participar en les promocions i esdeveniments organitzats per Yuan Shen o col·laboradors.

III – Gestionar l’enviament a l’usuari d’informació d’utilitat o interès relativa a articles, esdeveniments i publicacions, publicitat i informació comercial, per diferents mitjans, sobre el centre Yuan Shen i col·laboradors , les seves activitats, així com documentació de diversa naturalesa.

IV – En cas que l’usuari accepti la instal·lació de les cookies, pròpies i de tercers al seu equip mitjançant la navegació en aquest web, s’utilitzarà la informació proporcionada per aquestes per a l’elaboració de perfils i l’ús del web sobre la base de la navegació i l’historial de les propostes seguides per l’usuari, per tal d’oferir-li continguts, serveis i propostes d’una forma més personalitzada. No obstant això, en cap moment serà objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre l’usuari i la seva persona.

V – I en general, dur a terme totes les actuacions necessàries per poder donar resposta als diferents tràmits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin.

La base legal de l’enviament de comunicacions comercials és el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.

L’elaboració de perfils i l’oferta de productes i serveis a clients (IV) té com a base legal la satisfacció de l’interès legítim de Yuan Shen, reconegut pel mateix RGPD, el qual permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe. Aquest tractament consisteix a poder oferir als clients i socis la informació i contractació d’altres productes o serveis per tal d’aconseguir-ne la fidelització. No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i que pots fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquestes condicions.

En cada un dels formularis de recollida de dades d’aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l’usuari.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte. En cas contrari, no podem garantir-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “baixa” al correu info@yuanshen.cat

L’usuari garanteix i respondrà del fet que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Yuan Shen per als fins assenyalats.

Yuan Shen es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. Yuan Shen podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei, però haurà de sol·licitar sempre l’autorització expressa de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

3.- DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les seves dades serà el Centre Yuan Shen, que garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

4.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web que seleccionis. En aquest sentit:

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i el cobrament dels serveis es conservaran en el cas de relació contractual, durant tot el temps que el contracte sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte. En cas de l’utilització en relació a un servei no contractual les dades seran conservades fins a la sol·licitud de baixa del propi usuari.

Les dades per a la gestió de les dades dels clients es conservaran mentre duri la seva vinculació amb Yuan Shen, i, un cop finalitzada, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de l’esmentada gestió, d’acord amb la legislació aplicable.

Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres serveis seran conservades indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat de suprimir-les.

Les dades per a la participació en promocions i esdeveniments organitzats per l’entitat es conservaran mentre siguin vigents d’acord amb el que s’estableixi en les seves bases legals específiques per al seu correcte desenvolupament, i, un cop finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

En resposta a la preocupació de Yuan Shen per garantir la seguretat i confidencialitat de les teves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

5.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

Yuan Shen, carrer Oviedo, 5 – 17005 Girona o mitjançant correu electrònic: info@yuanshen.cat, indicant a l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

 

 

Share This